Sju av Norges jernbanestrekninger er i dag ikke elektrifisert. På de sju strekningene opereres om lag 10 prosent av den totale norske togflåten.

Den lengste av disse er Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø), som i dag blir drevet på diesel for både gods- og persontransport. Bare godsdelen har et forbruk på 4,8 mill. liter diesel per år, noe som forventes å øke i framtida dersom pågående prosesser med å flytte trafikk fra vei til bane lykkes. Dette er det nye ASKO-toget et godt eksempel på, og sammen med nullutslippsløsninger for tog er dette tiltak som må til for at transportsektoren skal oppnå sine klimamål.

Fagrapport: Hydrogen best
Jernbanedirektoratet publiserte i november 2019 rapporten NULLFIB (Nullutslippsløsninger for ikke-elektrifiserte baner), der de evaluerte ulike nullutslippsalternativ for blant annet Nordlandsbanen, som tradisjonell kjøreledning, del-elektrifisering, ren batteridrift, biodrivstoff og hydrogen.

Studien konkluderte med at en del-elektrifisering ville være den totalt sett beste løsningen. Dette alternativet går ut på at det bygges tradisjonell kjøreledning langs deler av jernbanen, mens togene skal gå på batteri på de strekningene der det ikke er kjøreledning.

Konklusjonen er i strid med fagrapport fra Sintef (2019) som peker på hydrogen som den løsningen med størst aktualitet fra 2030. I tillegg ser vi at flere forhold knyttet til underlaget for vurdering av hydrogen som alternativ er svakt, og allerede utdatert.

Les mer på Teknisk Ukeblad